Minderwaardigheid

Ons volgende ou is eintlik ’n anti-held. Met ander woorde, hy beskik nie oor die gewone karakter eienskappe van ’n held nie. Koning Saul se grootste fout is dat hy nie homself in lyn met God instel nie, met ander woorde homself nie op God rig nie.

Dink aan ’n motorband met foutiewe belyning. Die hele motor trek na die een kant toe en jy moet gedurig oorkompenseer om in die regte rigting te bly beweeg. Dis wat gebeur wanneer jou hart en gedagtes nie in lyn met God is nie – jy word van koers af gedwing en jy sukkel om op die regte pad te bly.

Saul se siening van homself is eerstens nie in lyn met wat God oor hom en sy toekoms sê nie. God stel Saul aan om oor Israel te heers, maar Saul weier om te glo dat hy dit werklik kan doen. Later, toe die stamme byeengekom het om te sien hoe Saul as koning bekendgestel gaan word, was hy nêrens te vinde nie, omdat hy tussen die bagasie weggekruip het.

Wanneer God ons roep om iets belangrik te doen….

Wanneer God ons roep om iets belangrik te doen, is dit nie omdat ons reeds so belangrik is nie. God kan “… dinge wat nie bestaan nie, tot stand bring deur sy woord.” (Romeine 4:17) Dan sal God dit in ons en deur ons laat gebeur. God het vir Abraham gesê dat Hy hom die vader van baie nasies sal maak, toe Abraham nog kinderloos was en Sara al te oud was om kinders te kry. Die verskil tussen Abraham en Saul is dat Abraham “ten volle daarvan oortuig was dat God mag het om te doen wat Hy beloof het.” (Romeine 4:21)

Soms verwar ons minderwaardigheid met nederigheid.

Maar “ware nederigheid is nie om minder van jouself te dink nie, dit is om minder aan jouself te dink” (Dit is ’n aanhaling deur Rick Warren wat dikwels verkeerdelik aan CS Lewis toegeskryf word.) Koning Saul se minderwaardigheid is geheel en al op homself gerig. Hy dink altyd aan homself, selfs wanneer hy min van homself dink!

Tweedens is Saul se gedrag nie in lyn met God se planne en doelwitte nie. Saul is óf ongehoorsaam, óf slegs gedeeltelik gehoorsaam (wat eintlik dieselfde ding is). ’n Goeie voorbeeld is wanneer God spesifiek vir Saul instruksies gee om die hele nasie van die Amalekiete te vernietig – ál die mense, hul diere en hul besittings. Maar Saul en sy manne spaar Koning Agag se lewe en hou alles waarvan hulle hou, insluitend al die beste skape, bokke en beeste. Dan reis Koning Saul na Karmel om vir homself ’n gedenkteken op te rig.

Eintlik wil Saul dus God se hulp hê sonder om dinge volgens God se wil te doen.

Terwyl Saul sy oorwinning vier, sien God hom as ’n koning wat misluk het as gevolg van sy hardkoppigheid en rebelsheid. Die Here sê selfs vir Samuel, “Ek is bedroef daaroor dat Ek Saul koning gemaak het, want hy het van My af weggedraai en nie my opdragte uitgevoer nie.” (1 Samuel 15: 10 – 11)

Saul draai nooit terug na die regte pad nie.

Toe Samuel hom konfronteer oor waarom hy nie al die Amalekiete vernietig het nie, het Saul sy manskappe blameer en gemaak asof hy beplan het om die buit aan God te offer (sien 1 Samuel 15:20 – 21). Omdat hy nooit sy belyning met God herstel nie, dwaal Koning Saul verder en verder van God se pad af.

Ek sluit gewoonlik af deur my te verbeel wat ons held vir my sou sê as hy vandag hier was. Maar kom ek sluit die keer af met iets wat God vir Samuel sê wanneer hy gaan om Koning Saul se opvolger, Dawid, te salf: “Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike.” (1 Samuel 16:7)